Sunday, February 26, 2006

அடுத்து வருவது....

மீண்டும் சோதனைப்பதிவு

பதிவு 1

கேள்வி : "பெட்ரோல் பங்"இல் நாம் செய்யக்கூடாதவை?
பதில் : Not Smoking

தொலைக்கட்சிப் போட்டி ஒன்றில் போனவாரம் கேட்கப்பட்ட கேள்வியும் அதற்குரிய சரியான பதிலும்.

என்ன செய்யிறது.......

சிலருக்கு கணக்கு தெரியவில்லை......
சிலருக்கு கணக்கும் தமிழும் சேர்த்துத் தெரியவில்லை.......